Shopping Cart

Statut

STATUT FUNDACJI KRÓLESTWO z dnia 5.11.2018 r.
1.
Fundacja działa pod nazwą Fundacja Królestwo. W dalszej części Statutu Fundacja
Królestwo zwana jest „Fundacją”.
2.
I. Fundatorami Fundacji są osoby fizyczne:
1. Mateusz Łakomski
2. Agata Łakomska
3. Grzegorz Stanik
II. W przypadku śmierci Fundatora, spadkobiercy zmarłego Fundatora wyznaczą
swojego wyłącznego reprezentanta, który uzyskuje status Fundatora równoprawnego ze
statusem pozostałych Fundatorów Fundacji.
III. Od chwili śmierci Fundatora do chwili wskazania swojego reprezentanta przez
spadkobierców zmarłego Fundatora, prawa zmarłego Fundatora nie są wykonywane.
3.
Fundacja ustanowiona została na podstawie aktu notarialnego sporządzonego przed
notariuszem Genowefą Kasperczyk w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8/417 44-190 z dnia
5 listopada 2018 r. repozytorium A nr 6349/2018 działa na podstawie przepisów ustawy z
dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.),
niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4.
Fundacja ma osobowość prawną.
5.
Siedzibą Fundacji jest miejscowość Knurów.
6.
Teren działania Fundacji obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W celu właściwego
realizowania celów, do których została powołana, Fundacja może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
7.
Podmiotem sprawującym nadzór nad Fundacją jest minister ds. kultury
8.
Celem Fundacji jest upowszechnianie i promowanie w społeczeństwie polskim wartości
chrześcijańskich oraz wspieranie różnorodnych inicjatyw związanych z tymi wartościami
ze szczególnym uwzględnieniem działań dotyczących inicjatyw w dziedzinie oświaty,
edukacji, kultury i promocji oraz ustawicznego dokształcania; a także rozwijanie
kontaktów i współpracy międzynarodowej, dobroczynności, pomocy wzajemnej, oraz
innej działalności społecznie użytecznej.
9.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizację oraz udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi
Fundacji,
2. współpracę z organizacjami na całym świecie o podobnym przedmiocie działania,
3. realizację programów edukacyjnych z zakresu dorobku myśli chrześcijańskiej,
4. organizację konferencji oraz innych wydarzeń kulturalnych,
5. świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz osób potrzebujących,
6. wspieranie działalności innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z
celami Fundacji,
7. podejmowanie działań mających na celu utworzenie i prowadzenie placówek
oświatowych, umożliwiających realizację celów statutowych Fundacji,
8. świadczenie pomocy humanitarnej we wszelakiej formie,
9. realizację różnorodnych programów profilaktyki społecznej.
10. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie placówek oświatowowychowawczych
i edukacyjnych szkół i przedszkoli
11. Organizowanie pensjonatów dla bezdomnych i potrzebujących pomocy, domów
spokojnej starości, domów opieki itp.prowadzenie ośrodków odwykowych dla
narkomanów i alkoholików,
12. Organizowanie i finansowanie kolonii, obozów, wczasów oraz innych form
wypoczynku i rekreacji dla dorosłych i dzieci,
13. Prowadzenie rodzinnego poradnictwa chrześcijańskiego,
14. Organizowanie punktów pomocy terapeutycznej,
15. Organizowanie festiwali, festynów, koncertów, konkursów, obozów
szkoleniowych, integracyjnych, tematycznych, terapeutycznych skierowanych do
dzieci, młodzieży i do dorosłych
16. Wydawanie, rozprowadzanie literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie
swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich wartości.
10.
W chwili utworzenia majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10
000 zł (dziesięciu tysięcy złotych).
11.
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
12.
Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:
1. środków przekazywanych przez Fundatorów,
2. darowizn, spadków i zapisów,
3. subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych,
instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,
4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
7. dochodów z inwestycji prowadzonych przez Fundację
8. sponsoring
13.
1. W celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej Fundacja może
prowadzić działalność gospodarczą.
2. Na prowadzoną działalność gospodarczą przeznacza się kwotę nie większą niż 25%
aktualnej wartości majątku ruchomego Fundacji.
14.
I. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1. Drukowanie gazet – 18.11.Z
2. Pozostałe drukowanie – 18.12.Z
3. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku – 18.13.Z
4. Introligatorstwo i podobne usługi – 18.14.Z
5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18.20.Z
6. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
towarów – 46.18.Z
7. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju –
46.19.Z
8. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania –
46.51.Z
9. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do
niego – 46.52.Z
10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z
11. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach –
47.19.Z
12. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.41.Z
13. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.42.Z
14. Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – 47.43.Z
15. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
47.61.Z
16. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.62.Z
17. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.63.Z
18. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
– 47.91.Z
20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami – 47.99.Z
21. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – 55.10.Z
22. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania –
55.20.Z
23. Pozostałe zakwaterowanie – 55.90.Z
24. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – 56.10.A
25. Ruchome placówki gastronomiczne – 56.10.B
26. Wydawanie książek – 58.11.Z
27. Wydawanie gazet – 58.13.Z
28. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
29. Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
30. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z
31. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych – 59.11.Z
32. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i
programami telewizyjnymi – 59.12.Z
33. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów
telewizyjnych – 59.13.Z
34. Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z
35. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z
36. Nadawanie programów radiofonicznych – 60.10.Z
37. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych –
60.20.Z
38. Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z
39. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych – 62.09.Z
40. Działalność portali internetowych – 63.12.Z
41. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 63.99.Z
42. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi –
68.20.Z
43. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania – 70.22.Z
44. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z
45. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. – 77.22.Z
46. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
47. Wychowanie przedszkolne 85.10.Z
48. Szkoły podstawowe – 85.20.Z
49. Licea ogólnokształcące – 85.31.B
50. Licea profilowane – 85.31.C
51. Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych –
85.42.A
52. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
53. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z
54. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem – 87.90.Z
55. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
– 88.99.Z
56. Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z
57. Działalność bibliotek – 91.01.A
58. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z
59. Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona,
z wyłączeniem ryżu – 01.11.Z
60. Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin
bulwiastych – 01.13.Z
61. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie – 01.19.Z
62. Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych – 01.24.Z
63. Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów – 01.25.Z
64. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich – 01.29.Z
65. Rozmnażanie roślin – 01.30.Z
66. Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) –
01.50.Z
67. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – 01.61.Z
68. Działalność usługowa następująca po zbiorach – 01.63.Z
69. Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z
70. Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – 46.22.Z
71. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – 46.31.Z
72. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych – 46.33.Z
73. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – 46.34.B
74. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach –
47.19.Z
75. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – 47.21.Z
76. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – 47.29.Z
77. Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja – 70.21.Z
78. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych – 72.20.Z
79. Działalność fotograficzna – 74.20.Z
80. Działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z
81. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 74.90.Z
82. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11.Z
83. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała
specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z
84. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
85. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 86.90.E
86. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi –
87.20.Z
87. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 87.30.Z
88. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – 88.10.Z
89. Opieka dzienna nad dziećmi – 88.91.Z
90. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z
91. Pozostała działalność związana ze sportem – 93.19.Z
92. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – 93.21.Z
93. Działalność organizacji profesjonalnych – 94.12.Z
94. Działalność organizacji religijnych – 94.91.Z
95. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana – 94.99.Z
96. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04.Z
97. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli –
45.20.Z
98. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach 47.75.Z
99. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.91.Z
100. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 96.09.Z
101. Produkcja gier i zabawek 32.40.Z
102. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami 49.40.Z
103. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z
104. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi 68.20.Z
105. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność 63.11.Z
106. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64. 19.Z
II. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej
wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub innego
zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji
lub zezwolenia.
III. W prowadzeniu działalności gospodarczej Fundacja będzie przestrzegała przepisów
prawa dotyczących sprawozdawczości i zobowiązań publicznoprawnych.
IV. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
15.
1.Cały majątek Fundacji może być przeznaczony na realizację jej celów statutowych.
2.Bezwzględnie niedozwolone jest udzielanie z majątku Fundacji jakichkolwiek
pożyczek oraz zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań nienależących do
Fundacji.
16.
1.Członkom zarządu Fundacji przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji programów
statutowych Fundacji.
2. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 jest ustalana uchwałą Fundatorów
podjętą większością 2/3 głosów przy czym każdy z Fundatorów ma jeden głos.
Wynagrodzenie to może być wypłacone z przychodów uzyskanych przez
Fundację i nie może przekroczyć łącznie 20% przychodów w danym roku
obrotowym.
17.
1. Zarząd Fundacji może liczyć od jednego do trzech członków powoływanych przez
Fundatorów.
2. Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, przy
czym każdy z Fundatorów ma jeden głos.
3. Fundatorzy mogą być członkami zarządu.
4. Członkostwo w zarządzie ustaje z chwilą:
a) rezygnacji z funkcji członka zarządu,
b) odwołania z funkcji członka zarządu,
c) śmierci członka zarządu.
5. Uchwała Fundatorów o odwołaniu członka zarządu wymaga 2/3 głosów przy czym
każdy z Fundatorów ma jeden głos.
18.
Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje jej działalnością.
19.
Zarząd Fundacji w szczególności:
1. sprawuje bieżący zarząd nad majątkiem Fundacji,
2. opracowuje plany działania i programy Fundacji,
3. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów
statutowych oraz wyniki działalności,
4. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla
pracowników Fundacji oraz wysokość wynagrodzenia dla podmiotów
świadczących usługi na rzecz Fundacji,
5. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
20.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji
łącznie, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.
21.
1. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.
2. Do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu wymagana jest zgoda wszystkich
Fundatorów.
22.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.
23.
1. Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji, wobec zaistnienia przesłanek
wskazanych w § 23 Statutu, oraz uchwałę dotyczącą przeznaczenia majątku
Fundacji pozostałego po jej likwidacji podejmują Fundatorzy. Do podjęcia takich
uchwał wymagana jest zgoda wszystkich Fundatorów.
2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Fundacji i niepodjęcia w terminie 12
miesięcy od podjęcia takiej uchwały uchwały o przeznaczeniu majątku Fundacji
pozostałego po jej likwidacji, decyzję o przeznaczeniu majątku Fundacji
pozostałego po likwidacji Fundacji podejmuje podmiot sprawujący nadzór nad
Fundacją.
3. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może zostać przekazany wyłącznie
na realizację celów tożsamych lub zbieżnych z celami statutowymi Fundacji oraz
przedmiotem jej dotychczasowej działalności.
24.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.