Shopping Cart

Organizacja Punktu Przedszkolnego „Jestem”

NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY  „Jestem”

1. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA PUNKTU

Nazwa brzmi: Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Jestem”

Adres: Nieborowice, ul. Mysia Góra 10

2. Organem prowadzącym Punkt Przedszkolny Fundacja Królestwo

3. Podstawą prawną działania Punktu Przedszkolnego jest:

1) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. Poz. 

1943, 1954, 1985 i 20169 z 2017r. Poz.60, 949, 1292). 

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010r. nr 161, poz. 1080), 

3) Ustawa z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. Poz.59) – art.31 ust.1, art.88 ust.7, art.98, art.102 ust. 102, art.172. 

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.u. z 2017 r. 

poz.1189). 

5) niniejszy projekt.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty. 

2.CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa

oświatowego, w tym: 

1) Przygotowanie dziecka do roli ucznia poprzez: 

a) dbałość o wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci we wszystkich sferach rozwojowych: rozwój mowy, rozwój emocjonalny, rozwój intelektualny, rozwój ruchowy (motoryka duża i mała), rozwój poznawczy– na miarę osobistych możliwości każdego dziecka, 

b) dostarczanie wielozmysłowych bodźców rozwojowych, np. :literatura

dziecięca, odpowiednie pomoce edukacyjne, dopasowanie metody pracy z dzieckiem, nakierowane na samodzielne dochodzenie do wiedzy, 

wykorzystanie potencjału edukacyjnego, znajdującego się w otaczającym środowisku lokalnym, przyrodniczym i społecznym, 

c) przygotowanie do nauki pisania, czytania i matematyki w zakresie określonym przez wybrany program edukacji przedszkolnej,  

2) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:  

a) stwarzanie odpowiednich warunków do aktywnego uczestniczenia dzieci w zabawach, grach i zajęciach ruchowych, sportowej rywalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem pobytu na świeżym powietrzu w różnych porach roku, 

b) uświadomienie znaczenia ruchu w rozwoju człowieka,

c) świadome regulowanie zmęczenia odpoczynkiem, 

d) przekazanie podstawowych zasad dbałości o zdrowie, zasad dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie i bezpieczeństwo oraz przestrzeganie ich, 

e) wdrażanie do umiejętnego określania własnego samopoczucia, rozumienia problemów ludzi, 

3) rozwijanie samodzielności, kreatywności dzieci i umiejętności współpracy w grupie poprzez:  

a) stwarzanie odpowiedniej atmosfery w grupie – opartej na zaufaniu, wsparciu w działaniu i rozumieniu ich indywidualnych potrzeb i możliwości, 

b) określanie i przestrzeganie zasad wspólnej zabawy, szanowanie zdania innych, docenianie działań podejmowanych samodzielnie, szanowanie ich wytworów plastycznych, muzycznych i innych, 

c) stwarzanie sytuacji sprzyjających współpracy i współdziałaniu w grupie, 

d) stwarzanie odpowiednich warunków i inspirowanie do podejmowania różnorodnych aktywności twórczych (malarstwo, teatr, muzyka), 

4) współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i środowiskiem lokalnym poprzez: a) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i opiekunami, organizowanie spotkań z rodzicami i opiekunami, dni otwartych,  

b) włączanie rodziców i opiekunów w codzienne działania Punktu Przedszkolnego (pomoc przy organizowaniu wycieczek, innych wyjazdów, uroczystości przedszkolnych), 

c) nawiązanie współpracy z władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi, instytucjami pomocowymi działającymi na terenie, na którym funkcjonuje Punkt Przedszkolny, przedsiębiorstwami, w celu aktywnego włączenia się w życie społeczności lokalnej i podejmowania wspólnych inicjatyw, 

d) promowanie Punktu Przedszkolnego w środowisku lokalnym, 

5) wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez:  

a) rozpoznanie i zabezpieczenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

b) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów, 

c) rozpoznanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu, 

d) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

3. DZIENNY WYMIAR GODZIN PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 13:00, od poniedziałku do piątku. Dzienny wymiar przebywania dziecka w placówce wynosi 5 godzin. 
 2. Wymiar godzin przeznaczonych na nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi minimum 3 godziny dziennie. 
 3. Praca dydaktyczno- wychowawcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

4. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

 1. Podstawą zgłoszenia dziecka do Punktu Przedszkolnego jest Formularz zgłoszenia dziecka. 
 2. Warunkiem zapisania dziecka do Punktu Przedszkolnego jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na okres pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym. 
 3. Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W wyjątkowych sytuacjach można przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dzieci 6 letnie mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 
 4. Nabór do Punktu Przedszkolnego odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, przez cały rok. 
 5. Liczba miejsc w Punkcie Przedszkolnym ustalona jest zgodnie z normami ustalonymi przeciwpożarowymi i sanitarnymi i wynosi 12 osób. 
 6. Rodzice dziecka przyjętego do punktu przedszkolnego, którzy rezygnują z miejsca w punkcie przedszkolnym, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji. 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 1. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego projektu. 
 2. Wychowankowie maja prawo do: 

1) szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,  

2) nietykalności cielesnej, poczucia bezpieczeństwa i wyrażania własnego zdania,  

3) bezpiecznych warunków pobytu w Punkcie Przedszkolnym, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych,  

4) zabawy i nauki, na miarę swoich indywidualnych potrzeb i możliwości,  

5) interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia,  

6) wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie w różnych sytuacjach.  

 1. Wychowankowie mają obowiązek: 

1) przestrzegania praw innych osób,  

2) okazywanie szacunku i nietykalności zarówno kolegom i koleżankom jak i dorosłym,  

3) szanowania własności innych osób i wspólnego mienia Punktu Przedszkolnego,  

4) starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się,  

5) przestrzegania czystości,  

7) zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.  

 1. W Punkcie Przedszkolnym nie stosuje się wobec dzieci przemocy

6. SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW 

 1. Przypadki, w których organ prowadzący Punkt Przedszkolny może skreślić dziecko z listy wychowanków są następujące: 

1) na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych bez podania przyczyny,  

2) na pisemny wniosek nauczyciela w przypadku, kiedy dalszy pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym zagraża zdrowiu lub życiu innych dzieci lub samego dziecka, a wyczerpane zostały wszystkie inne możliwości oddziaływań wychowawczych (w tym możliwość współpracy z rodzicami/ opiekunami dziecka ),  

3) rodzice zalegają z opłatami za Punkt Przedszkolny ( po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie),  

4) dziecko nagminnie nie przestrzega obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki wychowanków”.  

7. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

 1. Opłata za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym składa się z dwóch części: 

1) jednorazowej opłaty wpisowej, 2) opłaty stałej (koszty określone przez organ prowadzący Punkt Przedszkolny).  

 1. Opłaty za Punkt Przedszkolny rodzice dokonują na konto Punktu Przedszkolnego do 05 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. 
 2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej. 

8. OPIEKA NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ 

 1. Dzieci przebywające w Punkcie Przedszkolnym są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.  
 2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Punkcie Przedszkolnym są pod opieką nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie tych zajęć. 
 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 
 4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce oraz inne narzędzia. 
 5. Nauczyciel opuszcza dzieci z chwilą przyjścia drugiego nauczyciela, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 
 6. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura. 
 7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 
 8. W Punkcie Przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 
 9. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów. 11. Wychowankowie podczas pobytu w przedszkolu są objęci zbiorowym ubezpieczeniem NW. Po opuszczeniu placówki odpowiedzialność za dziecko przejmuje rodzic lub opiekun (opłata z tytułu ubezpieczenia dziecka wliczona jest w koszt wpisowego). 

9. WARUNKI PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Punktu Przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów ), bądź inne osoby ( pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości ) upoważnione przez rodziców. 
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Punktu Przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę.

10. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 1. Na terenie Punktu Przedszkolnego są prowadzone dodatkowe zajęcia. Dodatkowo płatne. 
 2. Na życzenie rodziców mogą być prowadzone inne zajęcia dodatkowe. 
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) dla dzieci 3 letnich od 10 do 15 minut,  

2) dla dzieci 4-6 letnich od 20 do 30 minut.  

 1. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora Punktu Przedszkolnego.

11. OKRES PRACY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I TERMINARZ PRZERW 

 1. Punkt Przedszkolny jest otwarte przez cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i tygodniowej przerwy wakacyjnej. 
 2. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez dyrektora Punktu Przedszkolnego i podawane do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu. 
 3. Przerwy w pracy Punktu Przedszkolnego wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo gospodarczych.

12. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM 

 1. Na jednego nauczyciela przypada nie więcej niż 12 dzieci. 
 2. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych ze współdziałaniem z rodzicami/ prawnymi opiekunami należy: 

1) wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,  

2) udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w Punkcie Przedszkolnym,  

3) udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,  

4) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

5) korzystanie z pomocy rodziców / prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, 6) prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,  

7) udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.  

 1. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z zachowaniem właściwej jakości pracy dydaktyczno– wychowawczej należy:  

1) profesjonalne przygotowywanie się do zajęć,  

2) wykorzystywanie różnych metod pracy z dziećmi,  

3) indywidualizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,  

4) traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,  

5) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Punkcie Przedszkolnym i poza budynkiem Punktu Przedszkolnego,  

6) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wymaganiami przyjętych programów wychowania przedszkolnego,  

7) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,  

8) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,  

9) współdecydowanie o wyborze programu wychowania przedszkolnego,  

10) ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,  

11) systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej,  

12) aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,  

13) doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania z rodzicami dzieci i innymi podmiotami, z którymi Punkt Przedszkolny może współpracować,  

14) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Punktu Przedszkolnego, a wynikających z bieżącej działalności Punktu Przedszkolnego.  

 1. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci należy: 

1) prowadzenie arkusza obserwacji dzieci przez cały czas ich pobytu w Punkcie Przedszkolnym. Wyniki obserwacji zapisuje dwa razy w roku szkolnym (obserwacja wstępna, dokonywana w pierwszym miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu i obserwacja końcowa, dokonywana w ostatnim miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu, przed wakacjami),  

 1. Do zakresu zadań nauczycieli prowadzących zajęcia w Punkcie Przedszkolnym związanych z przeprowadzeniem, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole należy: 

1) diagnozowanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza wstępna – na początku roku szkolnego i diagnoza końcowa – przed wakacjami), wykorzystując w tym celu gotowy arkusz, opracowany przez odpowiednich specjalistów lub ułożony samodzielnie,  

2) na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy wstępnej:  

a) opracowanie indywidualnych wymagań wychowawczo-edukacyjnych w stosunku do każdego dziecka, b) przeprowadzenie rozmowy z rodzicami o postępach dziecka, 

c) sugeruje rodzicom przebadanie dziecka w poradni psychologicznopedagogicznej – jeśli istnieje taka potrzeba, 

d) na podstawie wyników z przeprowadzonej diagnozy końcowej wydanie rodzicom dziecka Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie określonym w przepisach prawnych. 

 1. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 
 2. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi,  pomoc nauczyciela. 
 3. Punktem Przedszkolnym zarządza dyrektor. W przypadku jego nieobecności zastępuje go nauczyciel Punktu Przedszkolnego. 

13. PRAWA NAUCZYCIELI 

 1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,  

2) wolność głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,  

3) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy,  

4) swobody wyboru metod realizacji programu,  

5) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,  

6) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,  

7) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.  

14. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 1. Rodzice mają prawo do: 

1) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci,  

2) rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka,  

3) wsparcia ze strony nauczycieli Punktu Przedszkolnego i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych,  

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na sprawy Punktu Przedszkolnego.  

 1. Rodzice mają obowiązek: 

1) przestrzegania niniejszego projektu,  

2) poszanowania godności dziecka,  

3) wzmacniania wysiłków Punktu Przedszkolnego skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,  

4) informowania w przypadku nieobecności dziecka w Punkcie Przedszkolnym,  

5)  punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Punktu Przedszkolnego,  

7) angażowania się jako partner w działania Punktu Przedszkolnego,  

8) informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie  

i postępy dziecka,  

9) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Punkcie Przedszkolnym,  

10) uczestniczenia w zebraniach z rodzicami, oraz spotkaniach indywidualnych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez społeczność Punktu Przedszkolnego.  

15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Punkt Przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
 3. Dla zapewnienia znajomości Projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) publikację projektu na stronie www Punktu Przedszkolnego,  

2) udostępnienie zainteresowanym projektu przez dyrektora Punktu Przedszkolnego.